Projekty
dofinansowane

Do tej pory z sukcesem zrealizowaliśmy kilka unikalnych projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych. W planach mamy kolejne.

1Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wysokoreaktywnych sorbentów z wykorzystaniem aktywacji elektromagnetycznej

Wartość projektu: 43 209 350,00 PLN

Wartość dofinansowania: 21 075 500,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2010-2012

Typ projektu: inwestycyjny

Opis projektu: W wyniku realizacji inwestycji, zakończonej w lutym 2012 r., polegającej na wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji wysokoreaktywnych sorbentów przy wykorzystaniu aktywacji elektromagnetycznej, został utworzony nowy zakład produkcyjny, w którym rozpoczęto produkcję wyrobów mielonych. Inwestycja podjęta została w celu wdrożenia zaawansowanej technologii odznaczającej się innowacyjnością na skalę światową – potrzeba rozbudowy istniejącej jednostki wynikała ze strategii rozwoju przedsiębiorstwa i polegała na poszukiwaniu nowych możliwości biznesowych. Wdrożenie nowej technologii było możliwe wyłącznie w wyniku wzniesienia nowoczesnego zespołu obiektów produkcyjnych i zaplecza socjalno-technicznego oraz nabycia innowacyjnych urządzeń technologicznych, utworzenia działu B+R oraz nawiązania zewnętrznej współpracy badawczej z jednostką naukową.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013).

2Wdrożenie technologii wytwarzania żywicowanych płyt kamiennych z roztworem nanosrebra

Wartość projektu: 50 184 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 20 000 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2013-2015

Typ projektu: inwestycyjny

Opis projektu: Projekt dotyczył wdrożenia do produkcji wynalazku zgłoszonego do ochrony patentowej P. 399067 z dnia 6 maja 2012 r. pn. „Sposób wytwarzania żywicowanych płyt kamiennych”. Rezultatem projektu będzie innowacyjny produkt w postaci żywicowanych płyt kamiennych z kamienia naturalnego o właściwościach biobójczych. Nowe produkty charakteryzują się innowacyjnością ze względu na funkcjonalności użytkowe jakimi się charakteryzują oraz istotne cechy, odróżniające je od produktów konkurencyjnych na rynku. Płyty kamienne wykorzystywane są w formie różnych produktów, w szczególności jako płytki podłogowe i ścienne, stopnie i stopnice, parapety, blaty kuchenne, blaty pod umywalki czy też jako inne elementy wyposażenia kuchni, łazienek, holów, pomieszczeń biurowych, hotelowych, szpitalnych, gastronomicznych i innych. Wdrożenie polegało na budowie zakładu produkcyjnego składającego się z zespołu obiektów przemysłowych wyposażonych w najnowocześniejsze maszyny do obróbki kamienia, budowie placu składowego oraz budynku socjalno-biurowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013).

3Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ultraczystej nadawy z kamienia wapiennego

Wartość projektu: 14 525 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 6 472 950,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2014-2015

Typ projektu: inwestycyjny

Opis projektu: Celem projektu było wdrożenie innowacyjnej w skali świata technologii produkcji ultraczystej nadawy z kamienia wapiennego. Zastosowana technologia bazuje na wprowadzeniu do cyklu produkcyjnego w zakładzie górniczym w Raciszynie zakładu uszlachetniania nadawy kamienia wapiennego do doczyszczania zanieczyszczonych kruszyw. Proces uszlachetniania opera się na innowacyjnej recepturze ekologicznego, biodegradowalnego flokulantu ułatwiającego rozdział wody od ciał stałych i przyspieszającego sedymentację osadów. Zastosowanie tej innowacyjnej technologii umożliwia oferowanie wysokiej klasy i czystości nadawy, a tym samym zapewnia optymalizację procesu wydobycia kopaliny – racjonalną i zrównoważoną eksploatację złoża. Ponadto realizacja projektu wpłynęła na znaczne zmniejszenie stopnia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne w porównaniu do rozwiązań powszechnie stosowanych w branży.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013).

4Rozbudowa systemu ERP i infrastruktury informatycznej spółki w celu usprawnienia współpracy z kontrahentami

Wartość projektu: 998 300,00 PLN

Wartość dofinansowania: 499 100,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2013-2015

Typ projektu: inwestycyjny

Opis projektu: Projekt polegał na rozbudowie posiadanego przez nas systemu informatycznego oraz infrastruktury informatycznej w celu wdrożenia elektronicznej wymiany dokumentów i obsługi procesów B2B. Zadaniem mającego powstać systemu B2B było zautomatyzowanie, usystematyzowanie i ustandaryzowanie współpracy z partnerami biznesowymi w zakresie takich procesów jak ofertowanie, obsługa zamówień, sprzedaży, zleceń produkcyjnych oraz zwiększyć efektywność procesów księgowych. Dzięki realizacji tego projektu zwiększyła się konkurencyjność firmy na rynku. Wdrożenie systemu przyczyniło się także do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa i zdobywania nowych rynków zbytu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013).

5Opracowanie koncepcji technologicznej produkcji ultraczystego nanometrycznego węglanu wapnia (NPCC)

Wartość projektu: 1 768 783,00 PLN

Wartość dofinansowania: 973 175,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2014-2016

Typ projektu: badawczo-rozwojowy

Opis projektu: Celem projektu było opracowanie koncepcji technologicznej produkcji ultraczystego nanometrycznego węglanu wapnia (NPCC) nowej generacji z wykorzystaniem surowca wapiennego ze złoża „Raciszyn”. Bezpośrednia realizacja projektu polegała na przeprowadzeniu prac badawczych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz działań przygotowujących wyniki prac badawczych do wdrożenia. Opracowana technologia produkcji dostosowana do specyfiki posiadanego wysokiej klasy i czystości surowca umożliwi zaoferowanie przez WKG na rynku ultraczystego nanometrycznego węglanu wapnia, który jako wysokiej klasy i czystości wypełniacz oraz pigment znajdzie zastosowanie m. in. w branży budowlanej, spożywczej, kosmetycznej czy farmaceutycznej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013).

6Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji zaawansowanych materiałów budowlanych na bazie glinokrzemianów aktywowanych alkalicznie

Wartość projektu: 1 271 789,96 PLN

Wartość dofinansowania: 636 875,69 PLN

Okres realizacji projektu: 2016-2018

Typ projektu: badawczo-rozwojowy

Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie koncepcji produktowej nowego rodzaju zaawansowanych materiałów budowlanych na bazie glinokrzemianów aktywowanych alkalicznie z wykorzystaniem glinki raciszyńskiej jako surowca. Głównym docelowym rezultatem projektu będzie nowa technologia produkcji oraz innowacyjny produkt – spieniony bloczek o wytrzymałości silikatu i właściwościach izolacyjnych gazobetonu o podwyższonych parametrach fizyko-chemicznych nieosiągalnych dla obecnie dostępnych na rynku budowlanym wyrobów. Zastosowanie glinokrzemianów aktywowanych alkalicznie w produkcji zaawansowanych materiałów budowlanych przełoży się bezpośrednio na uzyskanie produktu finalnego o zaplanowanych właściwościach.

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: I.2.2.: Projekty B+R przedsiębiorstw.

7Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów wieloskładnikowych na bazie węglanu wapnia

Wartość projektu ogółem: 10.086.000,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 8.200.000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3.444.000,00 PLN

WKG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje projekt pt.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów wieloskładnikowych na bazie węglanu wapnia” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: II.3.1 Innowacje w MŚP.

Celem projektu jest wdrożenie do działalności WKG technologii produkcji innowacyjnych nawozów wieloskładnikowych na bazie węglanu wapnia pozyskiwanego z własnego złoża kopalni Raciszyn w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac B+R. Wdrażane rozwiązania technologiczne umożliwią produkcję innowacyjnych nawozów na bazie wapienia z domieszkami surowców mineralnych, dzięki czemu możliwe będzie jednorazowe podanie do gleby wielu składników mineralnych, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowej roli wapna nawozowego jakim jest odkwaszanie. Zastosowanie nawozu zapewni skuteczną mineralizację i odżywienie gleby, sorpcję metali ciężkich i poprawę retencji wody przy jednocześnie wydłużonym czasie działania.

8Wdrożenie opatentowanej, innowacyjnej technologii produkcji trioksowęglanu (IV) wapnia o wysokiej czystości

Wartość projektu: 56 664 130,00 PLN

Wartość dofinansowania: 20 000 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 02.2017–02.2019

Typ projektu: inwestycyjny

Opis projektu: Projekt koncentruje się na wdrożeniu innowacyjnych w skali międzynarodowej, opatentowanych wyników prac B+R, czego efektem będzie zainstalowanie w WKG instalacji do wytwarzania trioksowęglanu (IV) wapnia o strukturze kalcytu, charakteryzującego się wieloma aspektami świadczącymi o jego nowości w skali światowej, w tym: bardzo wysoką czystością chemiczną, dużą ostrością rozdziału ziarnowego, wysoką regularnością kształtu ziarna, wysokim wskaźnikiem jasności, optymalnym poziomem pH, bardzo wysoką porowatością, niskim zawilgoceniem, niską twardością poprawiającą właściwości reologiczne wypełniacza.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020).

9Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia technologii przerobu produktu ubocznego z procesu oczyszczania kruszyw

Wartość projektu: 406 114,02 PLN

Wartość dofinansowania: 280 647,90 PLN

Okres realizacji projektu: 2020

Typ projektu: badawczo-rozwojowy

Opis projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R w zakresie opracowania technologii przerobu frakcji piaskowej pozostałej z procesu oczyszczania kruszyw, czego efektem będzie przygotowany do wdrożenia nowy produkt – piasek wapienno-kwarcowy o frakcji ziarnowej 0,1-0,8 [mm]. Produkt znajdzie zastosowanie jako funkcyjny wypełniacz w szerokiej gamie produktów chemii budowlanej takich jak: wylewki, zaprawy, tynki, kleje, fugi, gładzie. Uniwersalny produkt zastąpi mączkę wapienną i piasek kwarcowy w gotowych produktach chemii budowlanej, zapewniając ich najwyższą jakość, przy jednoczesnym obniżeniu koszów produkcji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020).

10Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Wartość projektu: 271 970,00 PLN

Wartość dofinansowania: 205 672,00PLN

Okres realizacji projektu: 31.01.2023-31.08.2023

Typ projektu: inwestycyjny

Opis projektu: Celem projektu była znacząca poprawa warunków pracy bhp poprzez inwestycje w systemy do wytłumiania hałasu oraz podesty do pracy na wysokości. Inwestycja została zrealizowana na Zakładzie Uzdatniania Nadawy w spółce WKG Sp. z o.o. w Raciszynie, gdzie realizowane są procesy płukania i sortowania kruszywa w celu pozyskania produktów o przeznaczeniu handlowym. Inwestycja polegała na wykonaniu zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości na górnym elemencie instalacji oraz zainstalowaniu wokół urządzeń paneli akustycznych chroniących przed nadmiernym hałasem generowanym przez urządzenia.

Projekt współfinansowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach zadań związanych z „Projektem dotyczącym utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”

11Przeprowadzenie prac B+R nad koncepcją innowacyjnych nawozów wapniowych na bazie mączki węglanowo-ilastej z komponentami mineralnymi i organicznymi

Wartość projektu: 1 619 495,80 PLN

Wartość dofinansowania: 976 323,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2022-30.06.2023

Typ projektu: badawczo-rozwojowy

Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie koncepcji produktowej nowego rodzaju nawozu mineralno – organicznego wytworzonego na bazie mączki węglanowo-ilastej pochodzącej ze złoża Raciszyn, przeznaczonego do wykorzystania w produkcji rolniczej i ogrodniczej, obejmującego nowe formulacje z dodatkami materii organicznej oraz siarki siarczanowej. Nowy produkt – nawóz mineralno (wapniowo) – organiczny, umożliwi jednorazowe podanie do gleby wielu składników mineralnych i materii organicznej oraz poprawę parametrów fizycznych gleby, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowej roli wapna nawozowego jakim jest odkwaszanie.

12Wprowadzenie na rynek innowacyjnego nawozu na bazie wapienia i aktywowanych mączek materiałów ilastych (m.in. kaolinitu) celem przeciwdziałania eutrofizacji wód morskich i rzecznych


Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

WKG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt.: Wprowadzenie na rynek innowacyjnego nawozu na bazie wapienia i aktywowanych mączek materiałów ilastych (m.in. kaolinitu) celem przeciwdziałania eutrofizacji wód morskich i rzecznych” nr umowy UWP-NORW.19.01.02-10-0001/22-00. Projekt jest realizowany w ramach Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie na rynek innowacyjnego nawozu (innowacja produktowa) na bazie wapienia z dodatkami mineralnymi (ilastymi) w postaci aktywowanego mączek minerałów ilastych (w tym kaolinitu, kalcytu itp.). Nawóz przeznaczony będzie do wykorzystania w produkcji rolniczej. Dzięki takiemu produktowi będzie możliwe zwiększenie poziomu fitoprzyswajalności związków azotu i fosforu dla roślin uprawnych, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowej roli wapna nawozowego jakim jest odkwaszanie oraz regulowanie gospodarki wodnej gleby. Zastosowanie innowacyjnego nawozu przyczyni się do ograniczenia niekorzystnego zjawiska wymywania związków azotu i fosforu do wód gruntowych, które powoduje docelowo eutrofizację wód gruntowych i mórz, w szczególności Morza Bałtyckiego. Receptura innowacyjnego nawozu bazować będzie na komponentach węglanowo-ilastych stanowiących obecnie produkt uboczny z procesów eksploatacji złoża, tym samym realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na realizację jednego z kluczowych założeń strategii spółki – dążenia do eksploatacji złoża i działania kopalni z zerową ilością odpadów/produktów ubocznych, efektywne zagospodarowanie całości eksploatowanego surowca, stopniową likwidację istniejących hałd na terenie górniczym i sukcesywny powrót krajobrazu do wyglądu sprzed eksploatacji. Produkt projektu został wypracowany w ramach działalności B+R spółki WKG. Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup prac badawczych oraz zakup urządzeń, które umożliwią uruchomienie produkcji i zaoferowanie na rynku nowego produktu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotem norweskim – Norweskim Instytutem Badań Bioekonomicznych (NIBIO).
Okres realizacji projektu: 01.01.2023 – 31.12.2023
Wartość projektu: 8 436 570,00 PLN
Dofinansowanie: 3 322 000,00 PLN

www.eeagrants.org
www.norwaygrants.org

Jesteśmy w trakcie kilku unikalnych projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych. W planach mamy kolejne.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Produkty wapiennicze

+48 519 347 779

Kamień naturalny

+48 32 888 66 55