REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI URUCHOMIENIA NOWEJ LINII DO CIĘCIA BLOKÓW

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest WKG Sp. z o. o. z siedzibą w Raciszynie, ul Działoszyńska 69, 98-355 Raciszyn.
 2. Konkurs odbędzie się w trakcie wydarzenia „Event z okazji uruchomienia nowej linii do cięcia bloków” dnia 14 września 2023 r.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2023 poz. 227) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być tylko jeden przedstawiciel podmiotu uczestniczącego w wydarzeniu, tj. przedstawiciel osoby prawnej, czy też przedstawiciel jednostki nieposiadającej osobowości prawnej.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. zapoznanie z regulaminem konkursu, dostępnego w Sekretariacie Zakładu Obróbki Kamienia w Wojkowicach oraz na stronie internetowej Organizatora;
  2. zgłoszenie uczestnictwa u osób desygnowanych do prowadzenia konkursu przez Organizatora, za pośrednictwem formularza konkursowego;
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie niezbędnych danych osobowych dla celów przeprowadzenia konkursu, w szczególności dla ogłoszenia zwycięzców każdorazowego losowania;
  4. spełnienie warunków podanych w ust. 3;
 3. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, niebędące pracownikami Organizatora oraz firm współpracujących z Organizatorem w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
 4. Formularz Konkursowy zawiera w szczególności:
  • Imię i nazwisko lub dane podmiotu, będącego Uczestnikiem zgodnie z § 2 pkt 1;
  • Dane korespondencyjne;
  • Potwierdzenie akceptacji niniejszego regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z § 2 ust. 2 lit. c.
 5. Formularze podlegają weryfikacji pod względem prawidłowego uzupełnienia, zgodnie z § 2 ust. 4 oraz § 2 ust. 2. Formularze uzupełnione wadliwie lub częściowo nie będą upoważniały do nadania statusu Uczestnika.
 6. Zgłoszenie Uczestnika może zostać zmienione, uzupełnione lub wycofane nie później niż na 30 minut przed rozpoczęciem konkursu.

3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Przedmiotem konkursu jest trzykrotne losowanie nagród o różnej wartości, pozostających w związku z wydarzeniem.
 2. Nagrodę otrzyma osoba każdorazowo wylosowana z grona uczestników (dalej „Zwycięzca”). Przewidywane są trzy losowania.
 3. Nagrodami w Konkursie są:
  1. Cięcie 10 bloków – każdy po 1 zł;
  2. Cięcie 8 bloków – każdy po 1 zł;
  3. Cięcie 5 bloków – każdy po 1 zł.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 5. Zdobywca nagrody zostanie ogłoszony bezpośrednio po każdorazowo przeprowadzonym losowaniu. Nagrodę można wykorzystać do dnia 31 grudnia 2023r.
 6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien niezwłocznie zgłosić się do osoby odpowiedzialnej za przekazanie nagrody i ustalenia szczegółów dotyczących realizacji usługi cięcia bloków.
 7. Za przekazanie nagród Zwycięzcom odpowiedzialna będzie osoba: Filip Derenowski.

4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Administratorem danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (U. 2019 poz. 1781), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "RODO") oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia Konkursu lub rozdania nagród jest Organizator.
 2. Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania konkursu oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej.
 5. W Konkursie wezmą udział tylko te osoby, które udostępnią powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
 6. Odbiorcami danych osobowych Uczestników w związku i w celu przeprowadzenia konkursu mogą być:
  1. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
  2. podmioty świadczące na rzecz Organizatora badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne;
  3. operatorzy pocztowi i kurierzy;
  4. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  5. organy uprawnione do otrzymania danych osobowych Uczestnika Konkursu na podstawie przepisów prawa.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniejszej zgody

5 ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Uczestnicy wydarzenia, wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalenie ich wizerunku, w formie fotografii wykonywanych podczas wydarzenia czy nagrań krótkich filmików. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielania wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, włączając w to publikację w gazetce zakładowej lub lokalnej, folderach Organizatora, publikacjach internetowych. Jednocześnie uczestnicy wydarzenia zrzekają się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii czy filmików.

6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.