Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI „INICJATYWA” z siedzibą w Raciszynie

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA INICJATYWA” zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, ustanowiona została w 12.08.2020 roku na podstawie oświadczenia woli Fundatora WKG Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Arkadiusza Szkurłata, zarejestrowanego w Rep. A nr 4951/2020.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Raciszyn.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie potrzeby – także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały.

§ 3

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

Cel i zasady działania Fundacji

§ 4

 1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i wspierania społeczności lokalnej oraz rodzin, w szczególności dzieci i młodzieży w zakresie samodoskonalenia, rozwoju talentów, pasji, zainteresowań, kompetencji oraz zdolności intelektualnych i sportowych, wspierania materialnego.

§ 5

 1. Fundacja realizuje swój cel poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności w zakresie:
  1. pomoc społeczna w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – KOD PKD 88.99.Z,
  2. działalność charytatywna – KOD PKD 88.99.Z,
  3. ochrona i promocja zdrowia – KOD PKD 86.90.E,
  4. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży – KOD PKD 85.59.B,
  5. organizacja koncertów, wystaw, wernisaży, pokazów, projekcji filmowych – KOD PKD 90.02.Z,
  6. promocja i organizacja wolontariatu – KOD PKD 85.59.B.
 2. Jeśli Rada Fundacji tak postanowi Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej określonej w § 5 ust. 1 Statutu w zakresie:
  1. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – KOD PKD 47.91Z,
  2. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – KOD PKD 47.99Z,
  3. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – KOD PKD 56.29Z,
  4. Pozostała działalność wydawnicza – KOD PKD 58.19Z,
  5. Reklama – KOD PKD 73.1,
  6. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – KOD PKD 74.90Z,
  7. Działalność wspomagająca edukację – KOD PKD 85.60Z,
  8. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – KOD PKD 90.01.Z.
 3. Zysk z prowadzonej działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe Fundacji.
 4. Działalność gospodarcza Fundacji, wymagająca stosownego zezwolenia, koncesji lub wpisu do odpowiedniego rejestru, zostanie rozpoczęta najwcześniej z dniem uprawomocnienia się decyzji w sprawie wydania zezwolenia lub koncesji, lub z dniem wpisu do odpowiedniego rejestru.
 5. W razie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej wartość środków przeznaczonych na prowadzenie tej działalności z funduszu założycielskiego wyniesie co najmniej 1.000 (tysiąc) złotych.
 6. Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem.
 7. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia każdej z tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 8. Jeśli w drodze podjętej jednomyślnie Uchwały Rada Fundacji tak postanowi dopuszczalna jest zmiana celów Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§ 6

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych oraz środki pieniężne i inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków, zapisów od rezydentów i nie rezydentów,
  2. dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,
  3. zbiórek publicznych i imprez organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
  4. depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych,
  5. gospodarowania własnym majątkiem ruchomym i nieruchomym,
  6. zysków z działalności gospodarczej.
 3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach krajowych lub zagranicznych – zgodnie z przepisami polskiego prawa.
 4. Fundacja nie przyjmuje darowizn od producentów broni, alkoholu i papierosów oraz zakładów bukmacherskich.

§ 7

 1. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów.
 2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz subwencji mogą być użyte na realizację jakiegokolwiek celu Fundacji, chyba że ofiarodawca oznaczy cel objęty zakresem działania Fundacji.
 3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
 4. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
 5. Fundacja wprowadza zakaz:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania jej majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 6. Dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) z prowadzenia działalności statutowej Fundacji jest przeznaczony w całości na prowadzenie działalności statutowej Fundacji, która jest działalnością pożytku publicznego w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 8

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

Organy i organizacja Fundacji

§ 9

 1. Organami Fundacji są:
  1. Zarząd Fundacji jako organ zarządzający,
  2. Rada Fundacji jako organ nadzorujący i opiniujący,
 2. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 3. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów („za” w stosunku do „przeciw”) w obecności co najmniej 3 członków danego organu, przy czym wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji albo odpowiednio Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady albo odpowiednio Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji.

Rada Fundacji

§ 10

 1. Rada Fundacji, zwana dalej również Radą jest organem nadzorującym i opiniodawczym.
 2. Rada Fundacji liczy od 3 do 5 członków.
 3. Mandat Członka w Radzie wygasa:
  1. wskutek złożenia pisemnej rezygnacji – z dniem złożenia rezygnacji,
  2. śmierci,
  3. prawomocnego skazującego wyroku sądu karnego – z dniem odwołania przez Radę,
 4. Powołanie w skład Rady następuje na czas nieokreślony.
 5. Pierwszy skład Rady powołuje Fundator. Skład rady jest uzupełniany w drodze uchwały Rady przez dokoptowanie nowych Członków. Kandydaci na członków Rady zgłaszani są przez aktualnych członków Rady, Zarządu, koordynatorów i wolontariuszy.
 6. Członkiem Rady może być osoba, która:
  1. nie jest członkiem organu zarządzającego ani nie pozostaje z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie była karana za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślnie popełnione przestępstwa skarbowe,
  3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. cieszy się wysokim autorytetem społecznym i utożsamia się z celem i misją Fundacji.

§ 11

 1. Rada spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz zwołuje posiedzenia Rady.

§ 12

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  1. Zmiana Statutu, a w uzasadnionych przypadkach wykazanych w uchwale wymagającej pisemnego uzasadnienia również zmiana celów Fundacji,
  2. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, rocznych sprawozdań z działalności oraz rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji,
  4. nadzór nad prawidłowością wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
  5. zatwierdzanie uchwały w przedmiocie połączenia z inną fundacją podjętej
  6. przez Zarząd Fundacji,
  7. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd i we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji,
  8. zatwierdzanie Regulaminu Fundacji,
  9. zatwierdzanie uchwały o likwidacji Fundacji podjętej przez Zarząd Fundacji.
 2. Rada może żądać od Zarządu sprawozdania z oznaczonej sprawy.
 3. Posiedzenie Rady w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji oraz rocznego sprawozdania z jej działalności, a także w celu udzielenia absolutorium Zarządowi winno odbyć się do dnia 30 czerwca danego roku, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego stanowią inaczej.

§ 13

 1. Zarząd Fundacji odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz kieruje bieżącą działalnością Fundacji.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
  2. przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych, rocznych sprawozdań z działalności oraz rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji,
  3. zarządzanie majątkiem Fundacji,
  4. powoływanie oddziałów Fundacji,
  5. opracowanie projektów Regulaminu Fundacji,
  6. podejmowanie decyzji o współpracy Fundacji z innymi organizacjami o podobnym profilu działania,
  7. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.

§ 14

 1. Zarząd składa się z 1-3 członków powoływanych przez Radę na czas nieoznaczony. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 2. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 3. Kandydatem na członka Zarządu może być osoba, która:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. nie była karana za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślnie popełnione przestępstwa skarbowe,
  3. nie jest członkiem Rady ani nie pozostaje z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 4. Rada powierza jednemu Członkowi Zarządu funkcję Prezesa Fundacji oraz jednemu Członkowi funkcję Wiceprezesa Fundacji.

§ 15

 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Prezesa Fundacji oraz Wiceprezesa Fundacji. Prezes Fundacji kieruje pracami Zarządu, a w razie jego nieobecności obowiązki Prezesa Fundacji pełni Wiceprezes Fundacji.
 2. Funkcje Prezesa, Wiceprezesa oraz pozostałych członków Zarządu są honorowe i bezpłatne, chyba, że Rada postanowi przyznać im wynagrodzenie.
 3. Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

§ 16

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Fundacji lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W umowach między Fundacją a Członkiem Zarządu Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji do dokonania oznaczonej czynności prawnej.

§ 17

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu lub 2 członków Zarządu łącznie.
 3. Członkowie Zarządu powinni być powiadomieni o miejscu, czasie i porządku obrad, co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

§ 18

 1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
 2. Decyzja w sprawie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały wymagającej bezwzględnej większości 2/3 głosów, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę.

§ 19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych lub majątku Fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę.
 3. Likwidację Fundacji przeprowadza Likwidator powołany przez Radę Fundacji.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się innym fundacjom o podobnym celu działania.

§ 20

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji lub realizującym jej cele.
 2. Rada nadaje tytuł Przyjaciela Fundacji w formie uchwały z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu osobom upowszechniającym idee Fundacji czy też wspierającym ją w różnej formie.